Kollektiv profesjonsansvarsforsikring

For medlemmer av Foreningen vergeservice

Hvitvasking og terrorfinansering

Norsk Forsikring AS og våre forsikringsgivere er pålagt visse lovpålagte kontrolloppgaver tilknyttet Lovpålagt forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering. Som et ledd i risikovurderingen av den enkelte kunde gjennomføres det sjekk av kundens identitet ved tegning av forsikring. Kunder sjekkes regelmessig opp mot sanksjonslister og lister over politisk eksponerte personer.

Risikovurderingen av kundeforholdet kan lede til en utvidet kundekontroll. Selskapet har retningslinjer for når det skal iverksettes slik kontroll, og hvordan dette skal håndteres. I de tilfeller hvor det foreligger tilstrekkelig mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, melder Norsk Forsikring AS saken som en mistenkelig transaksjon til politiets avdeling for økonomisk kriminalitet – Økokrim. Dersom hvitvasking eller terrorfinansiering kan bevises, vil forsikringsgiver kunne stoppe kjøp av forsikring eller utbetaling av erstatning, i den grad loven tillater slike reaksjoner. Oppgavene er regulert i Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 2009 med tilhørende forskrift. Regjeringen har et nytt lovverk om hvitvaskingskontroll på høring (OT.PROP 40).

Lenke til lovverket.